02 jun 2023 17:07

Wijzigingen inzake de toegang tot het beroep van architect en de werking van de Orde van Architecten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval twee voorontwerpen van wet goed die respectievelijk de toegang tot het beroep van architect en de verkiezingen binnen de Orde van Architecten moderniseren.

Het eerste voorontwerp van wet heeft in de eerste plaats tot doel de voorwaarden voor de uitoefening van het beroep van architect door een rechtspersoon te versoepelen en te verduidelijken, om zo tegemoet te komen aan opmerkingen van de Europese Commissie.

Daarnaast biedt het voorontwerp eveneens een rechtsgrond om elke architect die als vastgoedmakelaar werkzaam is, te verplichten over kwaliteitsrekeningen (derdenrekening en rubriekrekening) te beschikken. Banken weigeren op dit ogenblik dergelijke rekeningen te openen omdat die verplichting tot nu toe niet in de wet is opgenomen.

Tot slot wordt ook de omzetting van de richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties verbeterd wat betreft de dienstverrichters die het beroep van architect tijdelijk en incidenteel uitoefenen in België. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan een recente tussenkomst van de Europese Commissie.

Het tweede voorontwerp van wet wijzigt de wet van 26 juni 1963 om in het kader van de verkiezingen binnen de Orde van Architecten te verduidelijken wat de doeleinden van de gegevensverwerking zijn, wie de verwerkingsverantwoordelijke is en wat de maximale bewaartermijn van de gegevens is. Met deze aanpassingen wordt tegemoet gekomen aan een opmerking van de Raad van State.

De minister van Zelfstandigen wordt opgedragen het eerste voorontwerp gedurende een maand te publiceren op het uniek federaal portaal www.business.belgium.be in het kader van de uitvoering van een evenredigheidsbeoordeling.

De voorontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van den titel en van het beroep van architect en van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een orde van architecten

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een orde van architecten wat de organisatie van de verkiezingen betreft