24 nov 2023 16:06

Wijzigingen inzake detacheringsvoorwaarden voor de passagiers-informatie-eenheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake de bepalingen voor detacheringen naar de passagiers-informatie-eenheid.

De passagiers-informatie-eenheid verwerkt gegevens van alle luchtvaartpassagiers die in België toekomen, vertrekken of in transit zijn. Dit gebeurt in het kader van de strijd tegen terrorisme en zware criminaliteit. De huidige regeling voor gedetacheerde personeelsleden van de bevoegde diensten zorgt voor de nodige onzekerheid aan het einde van de termijn van drie jaar en aan het einde van elke mogelijke verlenging.

Om binnen de eenheid de continuïteit te verzekeren, de onzekerheid voor de betrokken personen weg te nemen, een verlichting van de administratieve last te bekomen en een langere beschikbaarheid van de opgedane kennis en ervaring te behouden, worden de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • de detacheringstermijn van drie jaar wordt verlengd naar vijf jaar
  • het maximum van drie verlengingen van een jaar wordt vervangen door een verlenging per periode van maximaal vijf jaar
  • het aantal jaren ervaring waarover kandidaten voor de detachering moeten beschikken wordt verminderd van drie naar een jaar

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State, de Gegevensbeschermingsautoriteit, het Controleorgaan op de politionele informatie en het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2017 ter uitvoering van de wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens, houdende diverse bepalingen betreffende de Passagiersinformatie-eenheid en de functionaris voor de gegevensbescherming