02 sep 2022 15:12

Wijzigingen inzake het personeelsstatuut van zonecommandant van een hulpverleningszone

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende wijzigingen inzake het personeelsstatuut van de zonecommandant van een hulpverleningszone.

Momenteel behoudt een zonecommandant zijn graad en de bijbehorende wedde, en geniet een mandaattoelage waarvan het bedrag varieert naargelang de categorie van de zone. Er kunnen in de hulpverleningszones echter spanningen en problemen in verband met de werking ontstaan wanneer de zonecommandant de chef is maar tijdens zijn mandaat niet de hoogste graad en de hoogste verloning heeft.

Om deze redenen voorziet het ontwerp het volgende:

 • het toevoegen van een aantal nieuwe voorwaarden om kandidaat te zijn voor de functie van zonecommandant
  • beschikken over een minimale graadanciënniteit voor de kandidaat die geen kolonel is
  • houder zijn van een diploma van niveau A
  • houder zijn van het brevet OFF4 (dat wordt gevraagd om toegang te hebben tot de graad van kolonel)
  • minstens de vermelding "voldoende" gekregen hebben bij de evaluatie
  • niet beschikken over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie
 • indien de zonecommandant niet de graad van kolonel heeft wordt deze gedurende zijn mandaat als kolonel aangesteld en geniet gedurende zijn mandaat de bijbehorende weddenschaal

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot vaststelling van het functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn evaluatie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten