24 nov 2023 16:06

Wijzigingen inzake het wettelijk vermoeden van arbeidsongeschiktheid in het kader van het "Terug-naar-werk-traject"

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het startpunt wijzigt van de periode gedekt door het wettelijk vermoeden van arbeidsongeschiktheid tijdens het formele re-integratietraject gericht op socioprofessionele re-integratie.

Om voortaan verwarring over het beginpunt van het wettelijk vermoeden van arbeidsongeschiktheid te vermijden, wordt bepaald dat de periode ingaat op de dag waarop de gerechtigde de positieve engagementsverklaring ondertekent.

Het beginpunt wordt dus gekoppeld aan het moment van de verbintenis van de gerechtigde om actief mee te werken aan de uitvoering van het formele re-integratietraject gericht op socioprofessionele re-integratie dat wordt opgestart in het kader van een "Terug naar werk-traject".

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 22 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten