28 apr 2023 16:42

Wijzigingen inzake investeringsdrempels en het volume van CRM-veilingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten twee ontwerpen van koninklijk besluit goed, respectievelijk betreffende investeringsdrempels en het volume van veilingen van het capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM).

Het eerste ontwerp van koninklijk besluit inzake investeringsdrempels beoogt de periode te verlengen waarin de bestelde kosten als in aanmerking komend kunnen worden beschouwd in het kader van de veilingen voor de perioden van capaciteitslevering 2024-2025, 2025- 2026 en 2026-2027, en een aantal verduidelijkingen aan te brengen die nodig werden geacht naar aanleiding van de klasseringsbesluiten.

Het tweede ontwerp inzake het volume en andere parameters van de CRM-veilingen is gemotiveerd door de conclusies van een technisch-economische analyse op de resultaten van de veilingen, met name dat het mechanisme van de terugbetalingsverplichting zoals oorspronkelijk voorzien niet langer voldoet aan de initiële doelstelling van deze terugbetalingsverplichting.

Het omvat de volgende wijzigingen:

  • de bepaling van de vraagcurve
  • de intermediaire maximumprijs
  • de individuele IPC derogatieaanvraag
  • de uitoefenprijs

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 2021 tot vaststelling van de investeringsdrempels, de criteria voor het in aanmerking komen van investeringskosten, en de procedure van klassering

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van de paramaters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet(en) in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme