26 mei 2023 16:48

Wijzigingen inzake nucleaire controle

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een voorontwerp van wet goed betreffende enkele wijzigingen inzake nucleaire controle.

Het gaat om de volgende wijzigingen:

  • de termijn waarbinnen een overtreder zich in regel moet stellen na een waarschuwing van een nucleaire inspecteur wordt niet langer beperkt tot zes maanden, zoals dat nu reeds het geval is binnen andere bijzondere politiediensten
  • om de continuïteit van dossierbehandeling te verzekeren krijgen de erkende arbeidsarts en de deskundige in de fysische controle bredere toegang tot de doses in het dosimetrieregister dan slechts die van de werknemers die hij rechtstreeks opvolgt
  • de uitvoering van artikel 7 van de Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende diverse wijzigingen van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle