02 sep 2022 15:12

Wijzigingen inzake personeelscategorieën voor bijkomende of specifieke opdrachten van de federale overheidsdiensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed dat wijzigingen aanbrengt aan de categorieën van bijkomende of specifieke opdrachten waarvoor personen onder het stelsel van een arbeidsovereenkomst in dienst kunnen worden genomen in de federale overheidsdiensten, programmatorische overheidsdiensten en instellingen van openbaar nut.

Het ontwerp van koninklijk besluit wijzigt het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de federale overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen, alsook in sommige instellingen van openbaar nut. De personeelscategorieën worden op diverse punten gewijzigd:

  • schrapping van categorieën die verouderd zijn
  • wijzigingen en verduidelijkingen van bepaalde bestaande categorieën
  • toevoeging van nieuwe categorieën

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende de wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de federale overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen, alsook in sommige instellingen van openbaar nut