22 dec 2017 17:01

Wijzigingen inzake verkiezingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een voorontwerp van wet goed dat verschillende wijzigingen aanbrengt inzake verkiezingen.

Dit voorontwerp verzamelt een groot aantal horizontale wijzigingen van de kieswetgeving om de organisatie van de verkiezingen onder federale bevoegdheid (Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen) efficiënter te laten verlopen, des te meer omdat het de bedoeling is deze gelijktijdig te laten plaatsvinden. Het gaat om:

  • een wijziging van de kieskalender voor de organisatie van de verkiezingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
  • een wijziging van de procedure voor toekenning van een gemeenschappelijk lijstnummer in geval van gelijktijdige verkiezingen
  • de bevestiging in de wetgeving van het gebruik van elektronische middelen (waaronder de elektronische identiteitskaart) voor de neerlegging van kandidaatstellingen en de afsluiting van de kandidatenlijsten
  • een verduidelijking van het proces voor aanwijzing van de voorzitters van de kantonhoofdbureaus, met name bij gelijktijdige verkiezingen

Het verzamelt ook specifieke en gerichte aanpassingen van de kieswetgeving naar aanleiding van de organisatie van de gelijktijdige verkiezingen van 25 mei 2014 en de ontvangen feedback. Het gaat om:

  • het elektronisch doorsturen van de processen-verbaal van de stembureaus
  • de samenstelling van het college van deskundigen voor de elektronische stemming, alsook diens bijzondere bevoegdheden bij verstoring van het goede verloop van het kiesproces
  • de aanpassing van de kieskantons naar aanleiding van het fusioneren van bepaalde gemeenten in het Vlaams Gewest

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.