03 jun 2022 17:01

Wijzigingen inzake vervoer van radioactieve stoffen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende het vervoer van radioactieve stoffen.

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft als opdracht er over te waken dat de bevolking, de werknemers en het leefmilieu op een efficiënte manier beschermd worden tegen de gevaren van de ioniserende straling. Het vervoer van de gevaarlijke goederen van de klasse 7 (radioactieve stoffen) maakt deel uit van deze bevoegdheden. 

In het kader van dit vervoer wordt het koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 gewijzigd om de omzetting mogelijk te maken van het uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1436 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land en om bepaalde nationale afwijkingen toe te staan.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7, en tot omzetting van het uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1436 van de Commissie van 31 augustus 2021 tot wijziging van richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land teneinde bepaalde nationale afwijkingen toe te staan