20 apr 2018 15:20

Wijzigingen met betrekking tot de begeleiding bij het behalen van het rijbewijs B

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de reglementering op het vlak van het voorlopig rijbewijs wijzigt, meer bepaald wat het bekwaamheidsgetuigschrift betreft, en wijzigingen aanbrengt met betrekking tot de begeleider, in het kader van de begeleiding bij het behalen van het rijbewijs B.

Het ontwerp voorziet in een aantal wijzigingen met betrekking tot het voorlopig rijbewijs zonder begeleider en de afgifte ervan. Momenteel moet de kandidaat voor de afgifte van een voorlopig rijbewijs zonder begeleider 18 jaar oud zijn, 20 uur rijles gevolgd hebben en houder zijn van een bekwaamheidsgetuigschrift, afgegeven door een rijschool. Voor de hervorming van de rijopleiding wilt het Waals gewest dat het bekwaamheidsgetuigschrift aan de betrokken kandidaten zou worden afgegeven door de examencentra nadat de kandidaat geslaagd is voor een bekwaamheidsproef. Aangezien de bevoegdheid inzake het voorlopig rijbewijs, met name de voorwaarden voor de afgifte ervan, federaal is gebleven, voorziet dit ontwerp erin dat de gemeenten een voorlopig rijbewijs zonder begeleider kunnen afgeven aan de houder van een bekwaamheidsgetuigschrift.

Bovendien, krachtens de bijzondere wet met betrekking tot de zesde staatshervorming, kan een kandidaat woonachtig in het ene gewest rijscholing volgen in een ander gewest naar keuze en ook rijexamens afleggen in een ander gewest naar keuze. Daaruit volgt dat de federale wijziging evengoed toelaat dat een kandidaat uit het Waals Gewest een voorlopig rijbewijs zonder begeleider bekomt na een rijopleiding in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het Vlaams Gewest en met een bekwaamheidsgetuigschrift verkregen bij de betrokken Brusselse of Vlaamse rijschool. Evenzeer kan een kandidaat uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het Vlaams Gewest een voorlopig rijbewijs zonder begeleider bekomen na een rijopleiding in het Waals Gewest et met een bekwaamheidsgetuigschrift verkregen bij een Waals examencentrum.

Deze wijziging laat de gewesten bovendien toe om, in voorkomend geval, het aantal uren te bepalen dat vereist wordt voor de afgifte van een bekwaamheidsgetuigschrift. Er wordt rekening gehouden met zowel het huidige bekwaamheidsgetuigschrift (vereist voor de werking van de systemen in het Brussels Hoofdstedelijk en het Vlaams gewest), als het bekwaamheidsgetuigschrift afgegeven door de examencentra (vereist voor de werking van de Waalse hervorming van de rijopleiding).

Het verbod om als begeleider op een ander voorlopig rijbewijs vermeld geweest te zijn binnen het jaar voor de datum van afgifte van een voorlopig rijbewijs, geldt niet voor de begeleiding van eigen kinderen, kleinkinderen, zussen, broers of pleegkinderen of die van zijn/haar wettelijke partner. Zo vallen (klein)kinderen van (groot)ouders in een feitelijke gezinssituatie onterecht uit de boot. Ook kunnen kandidaten heden geen beroep doen op hun partner als begeleider, indien deze al begeleider is van een andere persoon, hoewel statistieken aantonen dat het rijbewijs vaker dan voorheen op latere leeftijd wordt behaald. Daarom wordt de bestaande uitzondering uitgebreid tot partner van de begeleider (gehuwd, wettelijk samenwonend of feitelijk samenwonend) en diens kinderen, kleinkinderen, zussen, broers en pleegkinderen. Het samenwonen van de begeleider en de persoon waarmee hij verklaart een feitelijk gezin te vormen, vloeit voort uit hun in het Rijksregister geregistreerde hoofdverblijfplaats.

Het ontwerp wordt voorgelegd aan het Overlegcomité, en vervolgens ter goedkeuring aan de Raad van State.

Ontwerp van Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B