09 jul 2021 16:03

Wijzigingen met betrekking tot de thematische verloven en het tijdskrediet voor alleenstaande werknemers met (een) kind(eren)

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van diverse bepalingen met betrekking tot de thematische verloven en het tijdskrediet voor alleenstaande ouder met (een) kind(eren).

Het ontwerp geeft gevolg aan een advies van de Nationale Arbeidsraad met het oog op de verhoging van de uitkering voor de alleenstaande ouders die hun loopbaan onderbreken of verminderen in het kader van een thematisch verlof of een tijdskrediet.

Wat de thematische verloven betreft, voorziet het ontwerp in twee aanpassingen aan het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking:

  • de verhoging van de uitkering voor het 1/10de ouderschapsverlof tot de helft van de uitkering voor het 1/5de ouderschapsverlof. De uitkering van 80,06 euro wordt op 83,66 euro gebracht
  • alle uitkeringen vermeld in de artikelen 6/2, § 2 en 6/3, § 2, van het koninklijk besluit van 12 december 2001 worden verhoogd met 2,4%

Voor het tijdskrediet voorziet het ontwerp in een verhoging met 2,4% van de uitkering voor de alleenstaande werknemer die zijn prestaties vermindert met 1/5de.

De maatregelen treden in voege op 1 juli 2021.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.