02 okt 2017 12:16

Wijzigingen met betrekking tot veiligheidsverificaties - Tweede lezing

In uitvoering van het mandaat van de Nationale Veiligheidsraad en in het kader van de implementatie van de 30 maatregelen in de strijd tegen terrorisme die de regering heeft genomen, keurt de ministerraad op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, in tweede lezing, een voorontwerp van wet goed over de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, -attesten en -adviezen. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Door de steeds evoluerende terroristische dreiging worden de bevoegde autoriteiten geconfronteerd met een stijgend aantal aanvragen om veiligheidsverificaties uit te voeren. Ze beschikken hierbij echter niet over een procedure die het mogelijk maakt aan de vraag tegemoet te komen. 

Het voorontwerp van wet voert de volgende wijzigingen door aan de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen:

  • de uitbreiding van de functie van veiligheidsofficier in het kader van de veiligheidsverificaties en de verankering van de functie zowel op het niveau van de rechtspersonen van publiek als van privaat recht en binnen de verschillende entiteiten van het Openbaar Ministerie
  • de mogelijkheid om personen die reeds in functie zijn aan een screening te onderwerpen en niet alleen personen die nieuw worden aangeworven. Voor de veiligheid is het noodzakelijk om beide categorieën te onderzoeken. Voor de toegang tot de functie, tot de structuur, tot de licentie, enz. is een screening nodig. Het kan gevaarlijk zijn als die toegang in verkeerde handen valt.
  • de toepassing van de methodologie om de gevoelige toegangen of functies te identificeren, die voor een bepaalde sector op basis van een risico-, een impact- en dreigingsanalyse aan een screening onderworpen kunnen worden. Het gaat hier om een procedure die zowel "top down" als "bottom up" kan zijn. De bevoegde administratieve overheid, per activiteitssector, die via koninklijk besluit aangeduid wordt, speelt hier een centrale rol samen met de ondernemingen van de verschillende activiteitssectoren en de collegiale overheid van de NVO.
  • de overdracht van de verplichting om retributies te betalen aan een natuurlijke persoon die onderworpen wordt aan een veiligheidsonderzoek naar de werkgever in elke activiteitssector.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.