22 feb 2019 15:25

Wijzigingen omtrent het maximumbedrag van de vrijstelling voor het passief volgens het eenheidsstatuut

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een artikel wijzigt van het koninklijk besluit dat het Wetboek van Inkomstenbelastingen uitvoert (KB/WIB 92). Dit artikel bepaalt het maximumbedrag van de vrijstelling voor het passief volgens het eenheidsstatuut.

Dit ontwerp omvat wijzigingsbepalingen aan artikel 46ter van het KB/WIB 92, dat het maximumbedrag bepaalt van de bruto maandbezoldiging per werknemer, dat zal dienen als basis om de vrijstelling voor het sociaal passief volgens het eenheidsstatuut te berekenen.

Wegens de spreiding van de vrijstelling voor het sociale passief over vijf opeenvolgende periodes, voorzien in het door de ministerraad van 7 december 2018 goedgekeurde wetsontwerp dat fiscale, fraudebestrijdende, financiële en diverse bepalingen omvat, treedt het ontwerp in werking op 1 januari 2019. Dit moet garanderen dat er in geen geval een niet-gespreide vrijstelling voor het sociaal passief kan worden gevraagd, en dat de voorziene begrotingsinkomsten in dit opzicht hun effect behouden.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 46ter, van het KB/WIB 92, met betrekking tot het vaststellen van het maximumbedrag van de vrijstelling inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut