22 mei 2021 11:03

Wijzigingen wat betreft het vervoer van gevaarlijke goederen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat wijzigingen aanbrengt in de regelgeving wat betreft het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor.

De wijzigingen beogen enerzijds de gedelegeerde Europese richtlijn (EU) 2020/1833 om te zetten. Concreet gaat het om de volgende zaken:

  • naast de belader, de vuller, de vervoerder, de geadresseerde en de beheerder van de spoorweginfrastructuur, wordt nu ook de ontlader verplicht om ongevalsrapporten over te maken aan de veiligheidsinstantie en aan het onderzoeksorgaan van het RID
  • de tabel van bevoegde overheden wordt aangepast in functie van de wijzigingen in het RID
  • de vertaling in het Nederlands van de bijlage bij het RID wordt aangepast

Anderzijds hebben de wijzigingen tot doel, om het voor controle-instanties gemakkelijker te maken, om hun taken uit te oefenen. Daartoe worden de volgende bepalingen ingevoerd: 

  • de verplichting voor ondernemingen om op verzoek een jaarverslag ter beschikking te stellen van de veiligheidsinstantie wordt uitgebreid ten aanzien van de inspectiedienst beveiliging
  • de verplichting voor werkgevers om opleidingsstaten op verzoek mee te delen aan de veiligheidsinstantie wordt uitgesplitst zodoende dat opleidingsstaten met betrekking tot een afdeling van het RID worden overgemaakt aan de veiligheidsinstantie en de opleidingsstaten met betrekking tot een onderafdeling van het RID worden overgemaakt aan de inspectiedienst beveiliging
  • erkende controle-instellingen dienen minimaal om de drie maanden aan de gemachtigde van de minister een kopie te bezorgen van de certificaten voor de prototypegoedkeuring van tanks die zij hebben afgeleverd om gebruikt te worden voor het transport van gevaarlijke goederen

Daarnaast wordt er een procedure beschreven voor de aanvraag van een toelating voor de verlenging van de keuringstermijn van gasflessen, worden in de bijlage enkele fouten rechtgezet en is de definitie voor het Directoraat-Generaal Scheepvaart aangepast. Tenslotte worden regels ingevoerd ter bescherming van bij het vervoer van gevaarlijke goederen betrokken personen van wie persoonsgegevens verwerkt worden.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 betreffende vervoerbare drukapparatuur en het koninklijk besluit van 2 november 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen