11 jun 2021 16:11

Wijzigingen in wetten betreffende de nucleaire en openbare veiligheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een voorontwerp van wet goed tot wijziging van twee wetten betreffende de nucleaire en openbare veiligheid.

Het ontwerp wijzigt enerzijds diverse bepalingen in de wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Het gaat om: 

  • de aanpassing van een aantal definities
  • de rechtzetting van terminologie in de Nederlandse versie van de wet
  • een aanpassing van de in de wet voorziene handhavingsmaatregelen
  • de creatie van een rechtsgrond voor de verificatie van opleidingsprogramma’s door het Agentschap
  • de herinvoering van het principe van de verhoging van de heffingen bij wanbetaling
  • de aanpassing van de omschrijving van de vergunde inrichting, de vergunde, geregistreerde of erkende activiteit of de erkende personen of diensten onderworpen aan een heffing
  • de verduidelijking van de bepalingen van de FANC-wet betreffende de vaststelling van de begroting en de goedkeuring van de rekeningen

Anderzijds wijzigt het ontwerp de wet tot wazigmaking van de beelden van nucleaire installaties en kritieke inrichtingen, en tot inperking van het maken of verspreiden van luchtfoto's van die installaties en inrichtingen, in het belang van de openbare veiligheid. Het gaat om de volgende aanvullingen:

  • er wordt voorzien dat de Koning de praktische modaliteiten zal bepalen volgens dewelke de toestemming door de Minister van Binnenlandse Zaken zal verleend worden
  • er wordt voorzien dat het FANC wordt aangeduid als inspectiedienst belast met het controleren van de toepassing van de bepalingen van artikel 3

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.