30 sep 2023 13:34

Zakia Khattabi verwelkomt de aanname van het nieuwe wereldwijde kader voor chemische stoffen in Bonn

Na acht jaar discussiëren is het nieuwe wereldwijde kader voor chemische stoffen eindelijk goedgekeurd op zaterdag 30 september in Bonn, tijdens de 5de Internationale Conferentie over het beheer van chemische stoffen (ICCM5). Federaal Minister van Leefmilieu Zakia Khattabi vertegenwoordigde België op de conferentie. Ze verwelkomt enkele doorbraken voor een meer duurzame chemie in de nieuwe internationale overeenkomst.

Dit nieuwe kader is het enige internationale instrument dat een wereldwijde strategie definieert voor een verantwoord beheer van chemische stoffen gedurende hun hele levenscyclus. Het is een vrijwillige overeenkomst waarin naast overheden ook de sectoren en belanghebbenden participeren.  Het kader is een aanvulling op de reeks bindende internationale verdragen, zoals die over kwik en persistente organische verontreinigende stoffen (POP's).

Voor de federale minister van leefmilieu, Zakia Khattabi is de implementatie, hoewel vrijwillig, niettemin essentieel als we de duurzame ontwikkelingsdoelen van de 2030 Agenda willen bereiken: "De risico's van chemische stoffen -zoals lood, hormoon verstorende stoffen, PFAS en nanomaterialen - vereisen een geharmoniseerde mondiale respons. Ik ben trots op de toezeggingen die vandaag in Bonn zijn gedaan, die volgens mij essentieel zijn als we onze planeet willen beschermen tegen de schade die wordt veroorzaakt door chemicaliën en afval, en willen bouwen aan een veiligere, gezondere en duurzamere toekomst".

De minister is verheugd dat er compromissen zijn bereikt over twee kwesties die van groot belang zijn voor België. Ten eerste, de doelstelling met betrekking tot de geleidelijke afschaffing van zeer gevaarlijke pesticiden door de oprichting van een vrijwillige wereldwijde alliantie voor de ontwikkeling en promotie van veiligere en duurzame alternatieven, waaronder niet-chemische alternatieven. Ten tweede de doelstelling met betrekking tot de exportban van nationaal verboden stoffen. "Deze stap sluit aan bij mijn Koninklijk Besluit om de uitvoer van bepaalde chemische stoffen, waaronder een aantal uiterst gevaarlijke pesticiden, uit de Europese Unie te verbieden. Met deze nieuwe verbintenis heeft de internationale gemeenschap een duidelijke politieke boodschap gestuurd dat we deze giftige export moeten stoppen" besluit Zakia Khattabi.