27 apr 2007 17:00

Zeevissers

Overeenstemming tussen aantal vaartdagen en aantal dagen van de zeereis

Overeenstemming tussen aantal vaartdagen en aantal dagen van de zeereis

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van artikel 26 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. Het gaat om een voorstel van minister van Werk Peter Vanvelthoven. Het ontwerp laat het aantal vaartdagen, dat voor de zeevissers moet worden aangegeven bij de RSZ en dat gebruikt wordt om het bedrag te berekenen waarop socialezekerheidsbijdragen worden betaald, overeenstemmen met de definitie van het aantal dagen van de zeereis waarop men het gewaarborgd loon van de zeevissers berekent.