22 jun 2012 18:28

Zelfstandige behoudt zijn pensioenrechten bij fout van de administratie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle een ontwerp van koninklijk besluit goed dat  waardoor een zelfstandige voortaan zijn pensioenrechten behoudt na een laattijdige correctie in zijn dossier te wijten aan de administratie.

Het pensioenrecht van een zelfstandige steunt op de volledige vereffening van zijn sociale bijdragen inclusief de regularisatiesupplementen. In het geval van een betalingstekort, kan de zelfstandige op het eind van zijn loopbaan geen aanspraak maken op het deel van het pensioen dat betrekking had op het onbetaalde supplement. Dit zelfs na het verstrijken van de verjaringstermijn van 5 jaar of wanneer de correctie die deze situatie veroorzaakt volledig te wijten is aan een fout van de administratie. Aan deze anomalie stelt minister Laruelle nu paal en perk.

Het goedgekeurde voorstel beoogt het behoud van de pensioenrechten voor die periodes waarop een laattijdige correctie werd toegepast – na het officieel verstrijken van de verjaringstermijn van 5 jaar – te wijten aan de sociale verzekeringskas, aan het RSVZ (Rijksdienst voor Sociale Voorzieningen der Zelfstandigen), aan de fiscale of een andere administratie. In dat geval blijven de pensioenrechten op basis van oorspronkelijk betaalde bijdragen volledig open.

Deze maatregel is van toepassing op alle zelfstandigen die hun pensioen nog niet hebben opgenomen alsook op alle regularisaties die tot stand zullen komen na het van kracht worden van het Koninklijk Besluit in de loop van juli.

Van zodra een zelfstandige zijn sociale bijdragen betaalt, moet de opbouw van zijn pensioenrechten starten. Het is mensonwaardig wanneer iemand zijn hele leven betaalt op het eind van zijn professionele carrière geen aanspraak kan maken op zijn volledig pensioen door een verkeerde schatting van de administratie.

VOORBEELD:

In 2000 betaalt mevrouw X correct haar sociale bijdragen, zo’n 4.400 euro op basis van een referentie-inkomen van 20.000 euro op vraag van haar sociaal verzekeringsfonds. In 2012 voert de FOD Sociale Zekerheid een administratieve controle uit bij de sociale verzekeringskassen: hieruit blijkt dat het refentie-inkomen geen 20.000 maar 25.000 euro is. Het sociaal verzekeringsfonds wordt verplicht haar fout recht te zetten en de sociale bijdragen voor het jaar 2000 naar 5.500 euro te brengen. In de huidige situatie verschijnt de 1.100 euro extra op de rekening van mevrouw X maar verbieden de wettelijke voorschriften de betaling. Uiteindelijk wordt de verjaringstermijn (5 jaar) overschreden.

Wat betreft de pensioenrechten, voorziet de wet dat zij slechts geopend kunnen worden wanneer het volledige pakket van sociale bijdragen betaald is, wat hier niet het geval is. Daarbovenop verliest mevrouw X een volledig jaar van haar loopbaan. Met andere woorden haar correct betaalde bijdragen van 4.400 euro waren een maat voor niets in functie van haar pensioen.

De goedgekeurde maatregel laat toe om in dergelijke situaties die te wijten zijn aan een fout van het sociaal verzekeringsfonds of aan een laattijdige overdracht van informatie door een andere administratie, dat mevrouw X haar pensioenrechten behoudt voor haar bijdragen van 4.400 euro voor het jaar 2000. De 4.400 euro blijven geldig voor haar pensioenrechten.