29 apr 2011 14:08

Zelfstandigen

Maatregelen voor invalide of arbeidsongeschikte zelfstandigen

Maatregelen voor invalide of arbeidsongeschikte zelfstandigen

Op voorstel van de minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx en de minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle keurt de ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed die de beslissingen van het laatste begrotingsconclaaf en de ministerraad van 24 maart 2011 uitvoeren.

Het eerste ontwerp kent zelfstandigen die recht hebben op een invaliditeitsuitkering een jaarlijkse inhaalpremie van 200 euro toe. De premie wordt uitbetaald samen met de uitkeringen van de maand mei aan elke gerechtigde die op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar van de toekenning minstens één jaar arbeidsongeschikt was.

Het tweede ontwerp omvat drie maatregelen:

  • het dagbedrag van de primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering en dat van de invaliditeitsuitkeringen zonder stopzetting van de activiteit wordt voor de samenwonende gerechtigde zelfstandigen verhoogd met 2% vanaf 1 september 2011. Het dagbedrag wordt van 24,3153 op 28,8016 euro gebracht.
  • het bedrag van de forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van een derde wordt voor de zelfstandige gerechtigde vanaf 1 september 2011 met 3 euro verhoogd. Op 1 september 2011 wordt dat bedrag dus op 16,25 euro gebracht.
  • invoering van de mogelijkheid van gedeeltelijke hervatting van de zelfstandige activiteit tijdens de periode van primaire arbeidsongeschiktheid.  

(*)  tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten.