01 jun 2011 17:58

Zelfstandigen

Versoepeling van werkhervatting door arbeidsongeschikte zelfstandigen

Versoepeling van werkhervatting door arbeidsongeschikte zelfstandigen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de werkhervatting na arbeidsongeschiktheid van verzekerde zelfstandigen versoepelt (*). Het voorstel van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle en minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx voert dezelfde regeling in die voor de werknemers op 31 december 2010 in werking trad.

De eerste wijziging vereenvoudigt de procedure voor de regularisatie van een activiteit die de zelfstandige tijdens de periode van erkende arbeidsongeschiktheid heeft hervat, zonder voorafgaande toelating van de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling of van de Geneeskundige raad voor invaliditeit. De medische regularisatieperiode voor de verstreken periode van niet toegestane werkhervatting wordt afgeschaft.

De zelfstandige gerechtigde die een niet toegestane activiteit tijdens zijn arbeidsongeschiktheid hervat, wordt medisch niet meer onderzocht om te zien of hij een vermindering van zijn vermogen van ten minste 50% behoudt.

Het ontwerp wijzigt eveneens de administratieve sancties voor de sociaal verzekerden en de voorwaarden om het einde van de erkenning van de arbeidsongeschiktheid door de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling aan de sociaal verzekerde te melden.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

(*) wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971, dat een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering instelt voor de zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten.