25 nov 2022 18:00

Zelfstandigen: uitbreiding van de toegelaten activiteit voor de begunstigden van een overlevingspensioen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verhoging van de limieten van de toegelaten activiteit voor de begunstigden van een overlevingspensioen voor zelfstandigen.

Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt voornamelijk de limieten te verhogen van de toegelaten activiteit voor de begunstigden van enkel een overlevingspensioen van zelfstandigen, die jonger zijn dan 65 jaar en een of meerdere kinderen ten laste hebben. Het ontwerp stelt het bedrag van de maximale inkomsten vast dat een gepensioneerde mag cumuleren met zijn pensioen zonder dat dit verminderd of geschorst wordt.

Zo wordt er vanaf 1 januari 2023 in voorzien dat voor de begunstigden van enkel een overlevingspensioen die jonger zijn dan 65 jaar:

  • het huidige plafond “kind ten laste” verhoogd zal worden met 5 025 euro bruto op jaarbasis als de uitgeoefende activiteit een loontrekkende activiteit is of in de openbare sector. Als het gaat om een zelfstandige activiteit, zal dit bedrag verhoogd worden met 4 020 euro netto. Dit plafond is van toepassing als er slechts één kind ten laste is
  • per bijkomend kind ten laste, er een bijkomende verhoging zal worden toegekend van 5 025 euro voor de beroepsinkomsten als werknemer en van 4 020 euro voor de beroepsinkomsten als zelfstandige

De bovenstaande bedragen zijn de bedragen die geïndexeerd zijn op basis van de op 1 januari 2022 geldende index. 

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 107 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen