28 nov 2021 18:34

Zelfstandigen: verhoging van de moederschapsuitkering

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de verhoging van moederschapsuitkeringen.

Het ontwerp heeft tot doel gevolg te geven aan de budgettaire notificaties van 20 oktober 2021 voor wat betreft de moederschapsverzekering voor zelfstandigen. Het voorziet in een verhoging van de moederschapsuitkeringen van de zelfstandigen en is van toepassing op elke week van moederschapsrust die ten vroegste op 1 januari aanvat.

Op deze datum, zullen de uitkeringen als volgt worden bepaald:

  geïndexeerd bedrag 2022
de eerste vier weken  € 737,61
vanaf de vijfde week € 674,64

In geval van halftijdse moederschapsrust wordt het toepasselijke bedrag van de moederschapsuitkering met de helft verminderd.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot vervanging van artikel 94 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten