01 okt 2021 15:40

Zelfstandigen: wijzigingen betreffende het overbruggingsrecht en diverse tijdelijke crisisbepalingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit en een voorontwerp van wet goed betreffende het overbruggingsrecht en diverse tijdelijke crisisbepalingen ten gunste van zelfstandigen in de context van de coronacrisis en de extreme weersomstandigheden in de maand juli 2021.

De wet van 22 december 2020 houdende de invoering van diverse maatregelen ten gunste van zelfstandigen in het kader van de coronacrisis voerde een nieuwe crisisregeling in ter vervanging van de twee bestaande mechanismen, op basis van drie pijlers. De eerste pijler beoogt een tijdelijke crisismaatregel voor de zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit verplicht volledig moeten onderbreken door de sanitaire maatregelen genomen door de overheden. De tweede pijler voorziet een tijdelijke ondersteuning van de zelfstandigen die door de crisis geconfronteerd worden met een daling van hun economische rendabiliteit en dus een aanzienlijk inkomstenverlies. De derde pijler is een tijdelijke maatregel voor zelfstandigen die in quarantaine en voor zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit volledig moeten stopzetten omdat zij voor hun kind(eren) moeten zorgen als gevolg van de quarantaine van een klas of de sluiting van de school/de opvang.

In dit kader voorziet het ontwerp van koninklijk besluit in:

  • de verlenging van de tweede pijler van de nieuwe tijdelijke regeling van crisis van het crisis-overbruggingsrecht tot en met 31 december 2021, met de aanpassing van het omzetverliespercentage van de tweede pijler van 40% naar 65%
  • de verlenging van het derde luik quarantaine – zorg voor een kind

Het voorontwerp van wet voorziet dat de slachtoffers van de overstromingen zullen kunnen genieten, voor de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021, van het overbruggingsrecht 'daling omzetcijfer met 65%' op basis van dezelfde voorwaarden bedoeld in de wet houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. Het voorontwerp wordt neergelegd als meerderheidsamendement.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen

Voorontwerp van wet tot invoering van een tijdelijke maatregel in het kader van het overbruggingsrecht naar aanleiding van de extreme weersomstandigheden in de maand juli 2021