21 feb 2014 19:28

Zesde staatshervorming: hervorming van de doelgroepvermindering

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx en minister van Werk Monica De Conick een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed over de doelgroepenvermindering in het kader van de zesde staatshervorming. De bepalingen van het voorontwerp worden als amendement bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingediend.

Het amendement past het wetsontwerp houdende aanpassingen van de vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid ten gevolge van de zesde staatshervorming aan. Het wetsonwerp en het ontwerp van koninklijk besluit herwerken het stelsel van de bijdrageverminderingen.  

Het stelsel van de doelgroepen bevat een algemene regel dat de werkgever enkel aanspraak kan maken op een doelgroepvermindering indien de werknemer gedurende een kwartaal minimaal 27,5% prestaties doet in vergelijking met een voltijdse werknemer. In bepaalde gevallen bestaan hierop uitzonderingen. De specifieke vermindering van de werkgeversbijdragen voor de gesco’s bestaat uit een volledige vrijstelling van de sociale werkgeversbijdragen. In dat stelsel is de minimumdrempel niet van toepassing. In de praktijk gaat het om een erg beperkt aantal gevallen, met een erg beperkte financiële weerslag. Maar aangezien het gebruik van gesco in bepaalde gevallen toegelaten is met erg beperkte contracten, is een uitzondering op deze minimumdrempel wel opportuun.

ontwerp van wet houdende aanpassingen van de vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid ten gevolge van de 6e staatshervorming – voorstel tot vervanging van artikel 8

koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen