16 feb 2007 16:00

Ziekenfondsen

Betere toegang voor iedereen, met inbegrip van chronisch zieken en personen met handicap, tot de aanvullende hospitalisatieverzekeringen van de ziekenfondsen en andere verbeteringen van de juridische bescherming in de diensten dagvergoedingen

Betere toegang voor iedereen, met inbegrip van chronisch zieken en personen met handicap, tot de aanvullende hospitalisatieverzekeringen van de ziekenfondsen en andere verbeteringen van de juridische bescherming in de diensten dagvergoedingen

Op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed dat de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen wijzigt. Het voorontwerp legt de ziekenfondsen nieuwe verplichtingen op die de juridische bescherming verbeteren van de leden op het niveau van het lidmaatschap, de dekking en de bijdragen voor de aanvullende verzekering. Alle hospitalisatiediensten die de ziekenfondsen organiseren (aanvullende verzekering), moeten iedereen tot en met de leeftijd van 64 jaar en die beantwoordt aan de wettelijke en reglementaire voorwaarden als lid aanvaarden. Die verplichting geldt ook voor chronisch zieken en personen met handicap. De bijdragen die ze aan die personen vragen, mogen niet hoger liggen dan de bijdragen van andere leden van de dienst. Tot slot zullen deze diensten verplicht zijn deze personen ook te dekken voor kosten verbonden aan hun ziekte of handicap, desgevallend forfaitair en met uitsluiting van de supplementen verbonden aan hospitalisaties in een eenpersoonskamer. Het project garandeert ook de continuïteit van de dekking voor personen die genieten van een dergelijke aanvullende verzekering binnen hun ziekenfonds, maar die besluiten van ziekenfonds te veranderen. Het nieuwe ziekenfonds zal ze in zijn dienst van aanvullende hospitalisatieverzekering moeten aanvaarden, zonder een wachtperiode op te leggen. De modaliteiten en motiveringen voor wijzigingen van de bijdragen en dekkingsvoorwaarden van deze bijkomende verzekeringen zullen eveneens ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de Controledienst voor de ziekenfondsen. Deze nieuwe verplichtingen zullen van kracht worden op 1 juli 2007.