30 sep 2005 14:00

Ziekenfondsen

Wijzigingen in de reservefondsen van de ziekenfondsen

Wijzigingen in de reservefondsen van de ziekenfondsen

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 2002 tot uitvoering van artikel 28, §1, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen. Het ontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zekerheid en Volksgezondheid. Het ontwerp wijzigt de berekeningsbasis voor sommige reservefondsen, treft technische voorzieningen voor hospitalisaties van meer dan 180 dagen en legt voorzieningen voor het IBNR aan. Dit zijn voorzieningen 'incurred but not recorded' voor prestaties waarvan het recht ingaat tijdens een boekjaar, maar waarvoor een aanvraag tot terugbetaling of vergoeding pas na de tweede maand van het volgend boekjaar wordt ingediend. Het ontwerp regelt ook de solvabiliteitsmarge voor de dienst voorhuwelijkssparen voor het administratief centrum en in geval van herverzekering. Het legt de groepen van diensten in het kader van de benaderingswijze van de reservefondsen vast. Het ontwerp houdt rekening met de opmerkingen van de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen en van het technisch comité. Het ontwerp gaat voor advies naar de Raad van State.