22 dec 2023 20:41

Zorgtraject in het kader van obesitas bij kinderen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat deel uitmaakt van een transversaal project dat obesitas bij kinderen wil aanpakken aan de hand van een resultaatgericht stepped care-model in de drie zorgniveaus, met regelmatige opvolging.

In een eerste fase wordt enerzijds de bestaande revalidatienomenclatuur diëtetiek herzien zodat meer kinderen met overgewicht van dit aanbod gebruik kunnen maken en anderzijds wordt voorzien in een bundeling van de expertise met gespecialiseerde zorg door de oprichting van 25 Pediatrische Multidisciplinaire Obesitas Centra (PMOC).

Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet dat de overeenkomsten met de PMOC worden toegevoegd aan de overeenkomsten die vrijgesteld zijn van het persoonlijk aandeel dat ambulante patiënten die opgevolgd worden in het kader van overeenkomsten vastgelegd in de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, moeten betalen per verstrekking.

In een tweede fase zal het eerste lijnsniveau verder uitgewerkt worden, waarbij onder meer ingezet wordt op de mogelijkheid om gespecialiseerde zorg dichter bij huis te kunnen aanbieden. Dit zal toelaten om sneller een behandeling te starten. Hierdoor moet de zorg voor kwetsbare gezinnen meer toegankelijk worden. Dit zal worden uitgewerkt in overleg met de deelstaten.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 29 april 1996 tot vaststelling van de vermindering van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de honoraria en prijzen vastgesteld in sommige overeenkomsten met de revalidatieinrichtingen bedoeld in artikel 22, 6°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994