14 jun 2021 15:21

170.000 formulieren verzonden om het kadastraal inkomen van onroerend goed in het buitenland te bepalen

De FOD Financiën verstuurt 170.000 formulieren om het kadastraal inkomen van in het buitenland gelegen onroerende goederen vast te stellen.

Belgische belastingplichtigen die eigenaar zijn van een onroerend goed in het buitenland en die het onroerend inkomen van dat goed al aangegeven hebben in hun vorige aangiften in de personenbelasting, ontvangen vanaf 15 juni een formulier om het kadastraal inkomen van dat onroerend goed vast te stellen.

Belastingplichtigen die dat onroerend inkomen dit jaar voor het eerst aangeven, ontvangen hetzelfde formulier vanaf september/oktober. Alle betrokken belastingplichtigen hebben ook de mogelijkheid hun aangifte online in te dienen via MyMinfin. Men heeft tot 31 december 2021 de tijd om zijn aangifte in te dienen. Belastingplichtigen die voortaan een onroerend goed in het buitenland verwerven, moeten spontaan een aangifte indienen binnen de 4 maanden na de aankoop.

Na ontvangst van de aangiften zal de FOD Financiën voor elk onroerend goed of groep van onroerende goederen een kadastraal inkomen vaststellen en elk kadastraal inkomen per aangetekend schrijven meedelen. Men heeft de mogelijkheid om binnen een termijn van 2 maanden bezwaar in te dienen tegen het betekend kadastraal inkomen.

Vanaf het aanslagjaar 2022 maakt het artikel 7 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna WIB 92), dat het belastbaar inkomen van onroerende goederen vaststelt, geen onderscheid meer naargelang het gaat om een in België gelegen onroerend goed of een in het buitenland gelegen onroerend goed.

Daar waar tot en met aanslagjaar 2021 het belastbaar inkomen van een in België gelegen onroerend goed werd vastgesteld aan de hand van het kadastraal inkomen, is dat vanaf aanslagjaar 2022 ook het geval voor in het buitenland gelegen onroerende goederen.

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/kadaster/kadastraal-inkomen/kadastraal-inkomen-van-het-buitenland-gelegen