20 nov 2002 16:00

36.500 gepensioneerden met een handicap krijgen tot 170 euro per maand meer

Vanaf 1 januari 2003 zullen 36.500 gepensioneerden met een handicap een hogere Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden (THAB) krijgen. Dit werd op de Ministerraad van 3 mei 2002 goedgekeurd en er is in de begroting 2003 34,7 miljoen euro voor vrij gemaakt. Daardoor krijgen op termijn bijna 36.000 gepensioneerden een hogere THAB : 33.000 omdat minder rekening gehouden zal worden met hun pensioen, en 3500 gepensioneerden die in een instelling verblijven, omdat hun THAB niet langer met 2/3de wordt verminderd.

Vanaf 1 januari 2003 zullen 36.500 gepensioneerden met een handicap een hogere Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden (THAB) krijgen. Dit werd op de Ministerraad van 3 mei 2002 goedgekeurd en er is in de begroting 2003 34,7 miljoen euro voor vrij gemaakt. Daardoor krijgen op termijn bijna 36.000 gepensioneerden een hogere THAB : 33.000 omdat minder rekening gehouden zal worden met hun pensioen, en 3500 gepensioneerden die in een instelling verblijven, omdat hun THAB niet langer met 2/3de wordt verminderd.

Ouderen (+65) met een handicap kunnen aanspraak maken op de THAB. Of men die tegemoetkoming krijgt, hangt af van het inkomen; dat wordt immers in aanmerking genomen, maar er bestaat wel een algemene vrijstelling. Die is vrij laag (? 9758,46 voor gezinnen, ? 7350,25 voor alleenstaanden en ? 4879,27 voor personen die inwonen), waardoor heel wat mensen een verminderde of helemaal geen uitkering krijgen. Bovendien wordt bij opname in een instelling de tegemoetkoming met 2/3de verminderd.Daar komt verandering in vanaf 1 januari 2003. De vermindering met 2/3de wegens verblijf in een instelling wordt afgeschaft. Dit laatste betekent dat voor deze personen de huidige uitkering wordt verdrievoudigd. Het maximale voordeel bedraagt 3533,19 euro per jaar. Dit is een verhoging met 294,43 euro per maand. Het tweede luik van de maatregel bestaat erin dat het vrijgestelde bedrag wordt opgetrokken tot het niveau van het gewaarborgd minimumpensioen in de regeling voor werknemers (zie tabel). Huidige vrijstellingen Nieuwe vrijstellingen Feitelijk gezin (1) ? 9.758,49 393.657 fr. ? 11.793,71 475.757 fr. Alleenstaanden en inwonenden ? 7.350,25 296.508 fr. ? 9.438,10 380.732 fr. (1) of een persoon met kind(eren) ten laste Beide maatregelen gelden zowel voor zelfstandigen als voor werknemers. Voor mensen die reeds een verminderde tegemoetkoming genieten, wordt de tegemoetkoming automatisch opgetrokken. Zij hoeven dus geen aanvraag te doen. De weerslag van de maatregel wordt onmiddellijk voelbaar. Mensen die nu teveel verdienen om nog recht te hebben op een THAB, kunnen door de optrekking van de inkomensgrenzen misschien wél recht verkrijgen. Zij moeten wel een nieuwe aanvraag indienen. Dit moet gebeuren bij het gemeentebestuur. In de bijlage worden voorbeelden aangehaald, die het belang van de maatregelen aantonen. FVD-01 Voorbeelden Voorbeeld 1 André is gehuwd en geniet het minimumpensioen ten bedrage van 11.793,71 euro per jaar. Op medisch vlak is hij erkend in categorie 3, wat betekent dat hij maximaal een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) kan genieten ten bedrage van 3.664,23 euro per jaar. Bij de berekening van de toe te kennen tegemoetkoming wordt er rekening gehouden met de hoogte van zijn bestaansmiddelen. De berekening ziet er als volgt uit: 3.664,23 EUR maximale bedrag THAB categorie 3 - 10.614,34 EUR 90% van zijn pensioen + 9.758,49 EUR huidige vrijstelling = 2.808,38 EUR André ontvangt op jaarbasis een THAB van 2.808,38 euro of 234,03 euro per maand. Vanaf 1 januari 2003, ziet de berekening er als volgt uit: 3.664,23 EUR maximale bedrag THAB categorie 3 - 10.614,34 EUR 90% van zijn pensioen + 11.793,71 EUR nieuwe vrijstelling = 4.843,60 EUR Vanaf 1 januari 2003 ontvangt André op jaarbasis een THAB van 3.664,23 euro (= maximale bedrag) of 305,35 euro per maand. Zijn THAB stijgt met 71,32 euro per maand. Voorbeeld 2 Georges is alleenstaand en geniet het minimumpensioen ten bedrage van 9.438,10 euro per jaar. Op medisch vlak is hij erkend in categorie 5, wat betekent dat hij maximaal een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) kan genieten ten bedrage van 5.299,78 euro per jaar. Bij de berekening van de toe te kennen tegemoetkoming wordt er rekening gehouden met de hoogte van zijn bestaansmiddelen. De berekening ziet er als volgt uit: 5.299,78 EUR maximale bedrag THAB categorie 5 - 8.494,29 EUR 90% van zijn pensioen + 7.350,25 EUR huidige vrijstelling = 4.155,74 EUR Georges ontvangt op jaarbasis een THAB van 4.155,74 euro of 346,31 euro per maand. FVD-01 Vanaf 1 januari 2003, ziet de berekening er als volgt uit: 5.299,78 EUR maximale bedrag THAB categorie 5 - 8.494,29 EUR 90% van zijn pensioen + 9.438,10 EUR nieuwe vrijstelling = 6.243,59 EUR Vanaf 1 januari 2003 ontvangt André op jaarbasis een THAB van 5.299,78 euro (= maximale bedrag) of 441,65 euro per maand. Zijn THAB stijgt met 95,34 euro per maand. Voorbeeld 3 Het gaat steeds minder goed met Georges; hij verhuist naar een RVT (rust- en verzorgingstehuis) waardoor zijn THAB met 2/3de verminderd wordt. Zelfs met de nieuwe maatregel (verhoging van vrijgestelde bedragen), zou Georges toch nog slechts 147,22 euro per maand ontvangen (441,65 EUR x 1/3 = 147,22 EUR). Vanaf 1 januari 2003 zal Georges zijn volledige THAB ten bedrage van 441,65 euro per maand kunnen blijven genieten, wat hem een voordeel oplevert van 294,44 euro per maand. Het effect van beide maatregelen voor Georges is dat hij 389,78 euro per maand meer zal ontvangen.