20 nov 2002 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 20 november 2002

De Ministerraad vergaderde op woensdag 20 november 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op woensdag 20 november 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

Na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing. Verslag van de persbriefing van de Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister heeft allereerst aangekondigd dat een persconferentie donderdagmiddag plaats zal hebben op het kabinet van de Minister van Werkgelegenheid met betrekking tot de goedkeuring door de Ministerraad van een ontwerp van koninklijk besluit inzake maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling van de langdurig werklozen die in de grote steden wonen. De maatregel zal ook worden uitgebreid tot leefloners uit dezelfde steden en gemeenten. Hij heeft ook de voorstelling aangekondigd van de nieuwe portaalsite, hoeksteen van het e-government, op 27 november 2002 om 11 uur. Hij heeft daarnaast het nieuwe politieke akkoord bevestigd, gesloten in beperkt ministerieel comité dinsdagavond met betrekking tot de werking van de politie. Het gaat namelijk om deze laatste te ontlasten van de uitsluitend administratieve taken. Vier maatregelen zullen terzake goedgekeurd moeten worden op volgende Ministerraad. De Eerste Minister heeft ook de deelname van Belgische soldaten aan de internationale bijstandsmacht tot de veiligheid in Afganistan (ISAF), bevestigd. Duitsland en Nederland nemen het gezag over deze legermacht over. Guy Verhofstadt heeft ook melding gemaakt van een Belgisch vredesinitiatief voor Midden-Afrika. Hij heeft er overigens op gewezen dat de Raad de topontmoeting heeft voorbereid, die de Staats- en Regeringsleiders van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) op 21 en 22 november 2002 in Praag (Tsjechië) samenbrengt. In rand van deze top zullen donderdag in Praag de Minister van Landsverdediging en hij het akkoord tekenen waarbij de Belgische Staat aan de Atlantische Verdragsorganisatie de nodige gronden voor de bouw van zijn nieuwe zetel, in bruikleen geeft. De Ministerraad heeft ook volgende punten goedgekeurd: - de toekenning vanaf 1 januari 2003 van een tegemoetkoming voor 36.500 gepensioneerden met een handicap; - het voorstel van principeverklaring waarbij elke minister verklaart dat hij/zij de nodige inspanningen zal leveren om tegen het einde van de legislatuur tenminste één redelijke aanpassing te realiseren in de strijd tegen de discriminatie van personen met een handicap; - drie ontwerpen van koninklijk besluit inzake de voorkoming van arbeidsongevallen; - een nota rond de tewerkstellingscel voor de ex-Sabena-werknemers; - een ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Nationale Evaluatiecommissie belast met het onderzoeken van de toepassing van de bepalingen van de wet betreffende de zwangerschapsafbreking; - een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de detachering van het personeel van de openbare diensten naar de Federale Controle- en Evaluatiecommissie, ingesteld voor de toepassing van de wet op de euthanasie; - een voorontwerp van wet betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen met het oog op de reglementering van de uitoefening van de klinische psychologie, de klinische seksuologie en de klinische orthopedagogiek; - een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van autosondage bij de rechthebbende thuis; - een ontwerp van koninklijk besluit inzake de vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen; - twee ontwerpen van koninklijk besluit inzake de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet aangaande de verplichte verzekering voor geneeskundige zorgen en uitkeringen wordt uitgebreid tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen; - twee ontwerpen van koninklijk besluit inzake het rust- en overlevingspensioen voor werknemers alsook het rust- en overlevingspensioen van de zelfstandigen; - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de toekenning van een toelage aan de representatieve vakbonden als toegemoetkoming voor hun inspanningen inzake sociale promotie en vorming van hun personeel; - een ontwerp van koninklijk besluit tot toekenning van een integratiepremie aan sommige ambtenaren van de Rijksbesturen; - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de behandeling van voedsel en voedselingrediënten met ioniserende straling en het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende stralingen; - een ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens van de natuurlijke personen voor de directie Cliëntenstrategie van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB); - een ontwerp van koninklijk besluit tot vervanging van een lid van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) (bericht 31); - een voorontwerp van wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2003; - de machtiging van betaling van uitgaven boven de limiet van de kredieten ingeschreven in de wet houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het Ministerie van Landsverdediging; - het rapport "Cardiff 2000", dat een stand van zaken geeft van de structurele hervormingen die elke Lidstaat doorvoert op de product-, diensten- en kapitaalmarkten. Het rapport kadert in het proces ter coördinatie van het economisch beleid binnen de Europese Unie; - de voorstellen van Finexpo betreffende het vierde deel van het programma 2002 van de staatsleningen; - een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van Belgische ambassades en beroepsconsulaire posten waar stembureaus zullen worden opgericht; - de vrijmaking van een bijkomend krediet om de Belgen in het buitenland te laten stemmen; - een voorontwerp van wet houdende instemming met het Verdrag met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen om de ongeoorloofde invoer, uitvoer en overdracht van eigendom van cultuurgoederen te voorkomen; - een voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen België en Hongarije inzake luchtvervoer, en met de Bijlage (bericht 42); - een voorontwerp van wet houdende de goedkeuring van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds en de Republiek Kroatië anderzijds; - het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen.