20 nov 2002 16:00

Zwangerschapsafbreking

Op voorstel van de de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd tot benoeming van de leden van de Nationale Evaluatiecommissie belast met het onderzoeken van de toepassing van de bepalingen van de wet (**) betreffende de zwangerschapsafbreking.

Op voorstel van de de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd tot benoeming van de leden van de Nationale Evaluatiecommissie belast met het onderzoeken van de toepassing van de bepalingen van de wet (**) betreffende de zwangerschapsafbreking.

In uitvoering van de wet (**) werd een Nationale Evaluatiecommissie opgericht (***). Ten behoeve van het parlement stelt deze Commissie tweejaarlijks een statistisch verslag en een verslag waarin de toepassing van de wet en de ontwikkelingen in de toepassing ervan worden aangegeven en geëvalueerd. De Commissie kan eveneens beleidsaanbevelingen formuleren. Voornoemde Commissie bestaat uit 16 leden van wie negen vrouwen en zeven mannen. Zij worden benoemd voor vier jaar. Acht leden zijn arts, van wie minstens vier hoogleraar in de geneeskunde aan een Belgische universiteit. Vier leden zijn hoogleraar in de rechten aan een Belgische universiteit of advocaat. Vier leden komen uit kringen die belast zijn met de opvang en de begeleiding van vrouwen in een noodsituatie. De leden van de Commissie worden, met inachtneming van de taalpariteit en op grond van een pluralistische vertegenwoordiging, bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit benoemd uit een dubbele lijst, voorgedragen door de Senaat. (*) tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek. (**) van 3 april 1990. (***) wet van 13 augustus 1990.