20 nov 2002 16:00

Tekeningen en modellen

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, besliste de Ministerraad om het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (*).

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, besliste de Ministerraad om het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (*).

Dit Protocol beoogt wijzigingen in de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen aan te brengen en meer bepaald voor: - de aanpassing van de wet aan de tekst van de richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen: - de invoering van een register van tekeningen- of modellengemachtigden; - de aanvulling en verbetering van een aantal bepalingen. (*) gedaan te Brussel op 20 juni 2002.