20 nov 2002 16:00

Integratiepremie

Op voorstel van de heer Luc Van den Bossche, Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot toekenning van een integratiepremie aan sommige ambtenaren van de Rijksbesturen.

Op voorstel van de heer Luc Van den Bossche, Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot toekenning van een integratiepremie aan sommige ambtenaren van de Rijksbesturen.

Concreet gezien kent dit ontwerp van besluit jaarlijks, vanaf 2002, een premie van 100 euro toe aan de statutaire en contractuele personeelsleden van het niveau D (niveaus 4 en 3).