20 nov 2002 16:00

Bevordering van de tewerkstelling in de grote steden

Op voorstel van Mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Maatschappelijke Integratie, en de heer Charles Picqué, Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed inzake maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling van de langdurig werklozen die in de grote steden wonen. De maatregel zal ook worden uitgebreid tot leefloners uit dezelfde steden en gemeenten.

Op voorstel van Mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Maatschappelijke Integratie, en de heer Charles Picqué, Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed inzake maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling van de langdurig werklozen die in de grote steden wonen. De maatregel zal ook worden uitgebreid tot leefloners uit dezelfde steden en gemeenten.

Het ontwerp is bedoeld om het "Activa"-programma te versterken, zodat via activeringsmaatregelen de tewerkstelling van de inwoners van gemeenten met een hoge werkloosheids- en armoedegraad verbeterd wordt. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de sociale non-profit sector en aan de lokale openbare sector. Het huidige project richt zich dus tot de werkgevers binnen deze sectoren (gemeenten, vzw's, OCMW's, vennootschappen met een sociaal oogmerk en sociale huisvestingsmaatschappijen). De voordelen zijn tweeledig: - de werkgevers hebben recht op een vermindering van de patronale bijdragen voor de sociale zekerheid. Het percentage en de duur hiervan hangen af van de leeftijd van de werknemer en de duur van zijn inschrijving als niet-werkende werkzoekende; - in bepaalde gevallen kan de werknemer die een bepaalde duur bewijst als werkzoekende en die uitkeringsgerechtigde volledig werkloze is of die een leefloon krijgt aanspraak maken op een werkuitkering die de werkgever van het nettoloon zal aftrekken. FVD-09 In de begroting van de RVA staan deze maatregelen ingeschreven voor een bedrag van 850.000 euro. Zij hebben geen enkele invloed op de administratieve lasten voor de burger of de ondernemingen. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden in de gemeenten met een hoge graad van werkloosheid of van armoede.