20 nov 2002 16:00

Luchtvervoer

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de Overeenkomst tussen België en Hongarije inzake luchtvervoer en met de Bijlage (*).

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de Overeenkomst tussen België en Hongarije inzake luchtvervoer en met de Bijlage (*).

In een steeds groeiende moderne economie treden de luchtvaartbetrekkingen - meer dan andere -door hun specificiteit op de voorgrond. Niettegenstaande het bestaan van een referentiebasis inzake luchtvervoer (**) bleek het noodzakelijk een gepast kader te voorzien ter regeling van de luchtvaartbetrekkingen met inachtneming van de belangen van de ondertekenende Staten. In de luchtvaartbetrekkingen tussen België en Hongarije bestaat voornoemd kader uit het luchtvaartakkoord dat thans aan.de goedkeuring van de Kamers (***) wordt voorgelegd. De bepalingen van dit akkoord voorzien in en regelen, mits naleving van de wetten en reglementen van de overeenkomstsluitende partijen, alle bijbehorende en noodzakelijke aspecten voor het tot stand komen van de luchtvaartverbindingen tussen de twee Staten-partijen bij het akkoord. Het luchtvaartakkoord is een betekenisvolle stap op weg naar een modernere regeling van de luchtvaart. Het draagt bij tot de rationalisering van vluchten en ontsluiting van gebieden. Het biedt een basis waarop de nodige veiligheidswaarborgen van de overeenkomstsluitende partijen geëist kunnen worden. Ten slotte biedt het de aangewezen vervoerders een vooropgezet kader waarin hun commerciële uitbating met gouvernementele openstelling en toezicht kan worden verzoend. (*) ondertekend te Boedapest op 22 mei 2001. (**) Verdragen van Chicago van 1944. (***) met toepassing van artikel 167 van de Grondwet.