20 nov 2002 16:00

Cultuurgoederen

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Verdrag (*) met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen om de ongeoorloofde invoer, uitvoer en overdracht van eigendom van cultuurgoederen te voorkomen.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Verdrag (*) met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen om de ongeoorloofde invoer, uitvoer en overdracht van eigendom van cultuurgoederen te voorkomen.

In het Verdrag zijn de grondbeginselen geformuleerd die de bescherming van cultuurgoederen op internationaal vlak beheersen. Het bevat bepalingen over de wijze waarop de bescherming van cultuurgoederen moet worden georganiseerd en over de maatregelen die ertoe strekken ongeoorloofde handel in die goederen te voorkomen. Het bevat geen bepalingen die rechtstreeks toepasbaar zijn en onderstelt bijgevolg dat de verdragsstaten de wettelijke maatregelen nemen met het oog op de inwerkingtreding van het bepaalde in het Verdrag. De staten beschikken over een ruime beoordelingsmarge voor de toepassingvan het Verdrag. Het Verdrag bevat geen bepalingen die gelden voor de overdracht van cultuurgoederen die heeft plaatsgevonden voor de inwerkingtreding van het Verdrag. Het Verdrag is een "gemengd verdrag". Dat betekent dat de Gemeenschappen en de Gewesten bij decreet ermee moeten instemmen alvorens België het kan bekrachtigen. De inwerkingtreding ervan betekent evenwel dat het Belgische recht moet worden aangepast, zowel op federaal vlak als op dat van de gefedereerde entiteiten. (*) aangenomen te Parijs op 14 november 1970.