20 nov 2002 16:00

Toegang tot het Rijksregister

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens van de natuurlijke personen voor de directie Cliëntenstrategie van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens van de natuurlijke personen voor de directie Cliëntenstrategie van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel.

Op 21 december 2001 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering beslist tot de invoering van het gratis openbaar vervoer, vanaf 1 juli 2002, voor de personen van 65 jaar of ouder die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen. Teneinde deze personen vlug te identificeren en hen bijgevolg een gratis vervoersbewijs te kunnen afleveren, wenst de Directie Cliëntenstrategie van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel, toegang te hebben tot bepaalde informatiegegevens van het Rijksregister en het identificatienummer ervan te gebruiken. Het ontwerp van besluit is zo opgesteld dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen waarop de informatiegegevens van het Rijksregister betrekking hebben, gewaarborgd is. De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft op 14 oktober 2002 een gunstig advies uitgebracht over dit ontwerp van besluit.