20 nov 2002 16:00

Leningen van Staat tot Staat

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en mevrouw Annemie Neyts, Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, heeft de Ministerraad de voorstellen van Finexpo betreffende het vierde deel van het programma voor 2002 van de staatsleningen besproken.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en mevrouw Annemie Neyts, Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, heeft de Ministerraad de voorstellen van Finexpo betreffende het vierde deel van het programma voor 2002 van de staatsleningen besproken.

De Ministerraad heeft ingestemd met de toekenning van de volgende nieuwe staatsleningen: - een staatslening aan Nepal voor een bedrag van 1.439.647 ? ter financiering van een vierde en laatste schijf voor een telecommunicatieproject; - een staatslening aan Algerije voor een bedrag van 9.932.128 ?, dat samen met het beschikbare saldo van de leningsenveloppe aan Algerije (*) zal aangewend worden in het kader van de financiering van het driejarig waterdistributieproject "Taksebt"; - een staatslening aan Peru voor een bedrag van 1.129.170 ? in het kader van de gemengde financiering van een project voor de lichtbebakening van 5 regionale luchthavens. De Ministerraad heeft daarenboven kennis genomen van de aanwending van de volgende beschikbare saldi van in het verleden toegekende leningsenveloppes: - een bedrag van 1.357.872 ? uit het nog beschikbare saldo van de aan Algerije toegekende leningsenveloppe (*) voor het hierboven reeds vermelde waterdistributieproject Taksebt; - een bedrag van 342.741,45 ? van de beschikbare saldi van de in 1998 en 2000 aan Bosnië en Herzegovina toegekende leningsenveloppes ter financiering van het herstel van het waterdistributienetwerk op zes locaties in de Republiek Srpska. Het stelsel der staatsleningen werd in 1964 opgericht en machtigt de Minister van Financiën en de Minister die de Buitenlandse Handel onder zijn bevoegdheid heeft gezamenlijk een financiële bijstand aan de ontwikkelingslanden toe te kennen, om hen in de mogelijkheid te stellen, tegen zeer gunstige voorwaarden, Belgische goederen en diensten aan te schaffen die voor hun economische en sociale ontwikkeling onontbeerlijk zijn. Hierdoor zijn die staatsleningen ook een instrument van de Belgische internationale samenwerking. De leningen worden onder bijzonder milde voorwaarden toegekend daar ze in 20 gelijke annuïteiten en na een respijttermijn van 10 jaar terugbetaalbaar zijn en de intrestvoet voor Algerije en Peru 2% en voor Bosnië-Herzegovina en Nepal 0% bedraagt. (*) waarvoor het bilateraal akkoord ondertekend werd op 12 maart 2000.