20 nov 2002 16:00

Preventie van arbeidsongevallen

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed inzake de voorkoming van arbeidsongevallen.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed inzake de voorkoming van arbeidsongevallen.

De twee eerste ontwerpen van koninklijk besluit geven uitvoering aan het ontwerp met betrekking tot de voorkoming van ernstige arbeidsongevallen. Dit ontwerp werd reeds goedgekeurd in de Ministerraad van 8 november laatstleden (**). Het derde ontwerp van koninklijk besluit betreft de versterking van de kwaliteit van de preventie. (*) - ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van de hun werk; - ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk; - ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. (**) zie persbericht nummer 2 van de Ministerraad van 8 november 2002.