20 nov 2002 16:00

Toekenning toelage aan de vakbonden

Op voorstel van de heer Luc Van den Bossche, Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de toekenning van een toelage aan de representatieve vakbonden als toegemoetkoming voor hun inspanningen inzake sociale promotie en vorming van hun personeel.

Op voorstel van de heer Luc Van den Bossche, Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de toekenning van een toelage aan de representatieve vakbonden als toegemoetkoming voor hun inspanningen inzake sociale promotie en vorming van hun personeel.

Deze toelage, toegekend sinds 1989 (**), voorzag oorspronkelijk een bedrag van 30 miljoen BEF (743.860 ?), jaarlijks te indexeren. Maar, wegens de bijkomende inspanningen die vereist waren in functie van de Copernicushervorming, zal dit bedrag verhoogd worden vanaf volgend jaar. Het basisbedrag voor 2003 werd aldus vastgesteld op 1.459.000 ?, te indexeren vanaf 2004. Deze toelage zal verdeeld worden volgens de vroegere verdeelsleutel. Dit geeft voor 2003: - 642.000 euro voor de v.z.w. "Quadragesimo anno"; - 642.000 euro voor de v.z.w. "Het Syndicaal Huis"; - 175.000 euro voor de v.z.w. "Centrum voor kadervorming van het VSOA". (*) betreffende de toekenning van een toelage aan de representatieve vakorganisaties bedoeld in artikel 7 van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. (**) door het koninklijk besluit van 18 september 1989.