22 mrt 2006 16:00

4 concrete vereenvoudigingen voor kleine en grote ondernemingen

Minder rompslomp zal miljoenen euros besparen

Minder rompslomp zal miljoenen euros besparen

Op voorstel van de heer Vincent Van Quickenborne, Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, keurde de Ministerraad 4 specifieke vereenvoudigingsmaatregelen voor ondernemers goed. De voorgestelde ontwerpen van koninklijk besluit voorzien enerzijds in de afschaffing van het papieren boek der dagontvangsten en de afschaffing van het verplicht bijhouden van het controleboek door beenhouwers. Anderzijds zet de regering nog een belangrijke stap in de verdere vereenvoudiging van de elektronische BTW-aangifte en schaft ze de verplichte publicatie in kranten af voor beursgenoteerde bedrijven. 1. Verplichte elektronische BTW-aangifte geleidelijk ingevoerd Net zoals in Nederland nu al het geval is, zal ook in België geleidelijk aan de verplichte elektronische BTW-aangifte worden ingevoerd. In een eerste fase, die in de eerste helft van 2007 in werking treedt, zullen zo'n 5.500 grote ondernemingen (meer dan 100 werknemers) hun BTW-aangifte op elektronische wijze moeten indienen. In de eerste helft van 2008 zou dit ook verplicht worden voor zo'n 20.000 middelgrote ondernemingen. In de eerste helft van 2009, tenslotte, zou dit verplicht worden voor alle ondernemingen, met een permanente uitzondering voor zij die aantonen dat ze niet over de nodige ICT-infrastructuur beschikken om de BTW-aangifte elektronisch te verrichten. Op termijn zal deze verplichte elektronische BTW-aangifte tot grote besparingen leiden voor de ondernemingen. Op dit ogenblik doen immers slechts 12 % van de BTW-plichtige ondernemingen hun BTW-aangifte op elektronische wijze via Intervat of Edivat, waardoor heel wat papieren rompslomp binnen de ondernemingen blijft bestaan. Gemiddeld zou een elektronische BTW-aangifte maandelijkse aangevers een jaarlijkse besparing opleveren van 384 euro. Kwartaalaangevers zouden een besparing realiseren van 128 euro per jaar. Vermenigvuldigd met het aantal aangifteplichtigen zal dit op termijn een jaarlijkse besparing opleveren voor het Belgische bedrijfsleven van bijna 100 miljoen euro. Naast de kostenbesparing biedt de elektronische aangifte nog vele andere voordelen: · Vermindering van de papieren workflow · Mogelijkheid tot doorsturing 24 uur op 24 uur en dit op alle dagen · Een verhoogde zekerheid van ontvangst en een directe feedback omtrent de verwerkbaarheid van de ingediende aangifte. Het is dan ook logisch dat de regering de ondernemingen meer wil aanzetten tot het volop benutten van de mogelijkheden van de nieuwe elektronische technologieën en daartoe een gefaseerd systeem van verplichte elektronische BTW-aangifte invoert. Om de elektronische aangifte nog vlotter te laten verlopen lanceert de FOD Financiën binnenkort overigens Intervat II, dat meervoudige aangiften zal kunnen verwerken en informatie rechtstreeks zal kunnen ophalen uit informaticaprogramma's en doorsturen aan de overheid. 2. Verplicht controleboek voor beenhouwers afgeschaft Op 1 januari 2006 werden reeds heel wat archaïsche verplichtingen afgeschaft voor de 3600 beenhouwers in ons land. Zo werden de verplichte publieke prijslijst en het controleregister voor groothandelaars al naar de prullenmand verwezen. Vandaag heeft de regering beslist om eveneens het controleboek af te schaffen dat beenhouwers in de detailhandel moeten bijhouden. Dit is het sluitstuk van de administratieve vereenvoudiging voor de beenhouwers. De verplichting om een controleboek in te vullen werd reeds in 1936 ingevoerd. Elke week moest de beenhouwer zijn aangekochte vleeswaren inschrijven met de bedoeling om een controle van de prijzen te kunnen uitvoeren. Aangezien de prijs van het vlees ondertussen vrij is, is deze procedure ondertussen achterhaald. Daarnaast werd het controleboek ook nog gebruikt om het vlees te kunnen traceren in het kader van de voedselveiligheid. Inmiddels vervullen de beenhouwers de regels van het FAVV via veel eenvoudigere elektronische systemen. Beenhouwers die niet voldoende geïnformatiseerd zijn, kunnen nog altijd een vereenvoudigd handgeschreven systeem gebruiken om te voldoen aan de FAVV-verplichtingen. Deze maatregel zal van kracht worden in januari 2007. 3. Verplichte publicatie voor beursgenoteerde bedrijven afgeschaft Het KB van 31 maart 2003 bepaalt dat beursgenoteerde bedrijven de periodieke informatie verplicht bekend moeten maken in één of meer dagbladen die landelijk of in grote oplage in België worden verspreid. Deze bepaling impliceert een aanzienlijke administratieve last voor de zowat 160 beursgenoteerde bedrijven in België. Als elk van deze bedrijven ieder jaar 5 publicaties voorziet, kan de totale kostprijs al snel oplopen tot 2.000.000 euro. Deze bepaling is ondertussen niet meer in overeenstemming met de Transparantierichtlijn die zegt dat de lidstaat van herkomst het beursgenoteerd bedrijf er niet meer toe mag verplichten om alleen gebruik te maken van media waarvan de exploitanten op zijn grondgebied gevestigd zijn. Tegelijkertijd worden alle beursgenoteerde bedrijven verplicht om die informatie via het internet bekend te maken zodat elke belegger daar op tijd kennis van kan nemen. De afschaffing van de verplichte publicatie en de maatregel rond meer transparantie treden in werking begin 2007. 4. Verplichting papieren dagboek der kasontvangsten afgeschaft Sinds 2005 is de verplichte papieren boekhouding afgeschaft. Maar het dagboek der kasontvangsten dat daarnaast door de BTW-administratie wordt opgelegd aan ondernemingen die niet verplicht zijn facturen uit te reiken, moet nog steeds in papieren versie worden bijgehouden. Circa 120.000 kleine ondernemingen en zelfstandigen zijn in de praktijk verplicht om dagelijks op een archaïsche manier de dagelijkse kasontvangsten terug over te schrijven of de prints te klevenin een ingebonden boek, op straffe van BTW-boetes. Om deze absurde situatie recht te trekken zullen zij voortaan hun kasontvangsten elektronische kunnen verwerken. Uiteraard zal de elektronische verwerking aan dezelfde vereisten moeten voldoen als de papieren versie. De elektronische dragers moeten net zoals de papieren versie bewaard blijven en toegankelijk zijn voor controledoeleinden. Deze regeling zal over enkele maanden van kracht worden als de nodige KB's in het Staatsblad zijn verschenen.