22 mrt 2006 16:00

Ministerraad van 22 maart 2006

De Ministerraad vergaderde op woensdag 22 maart 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

De Ministerraad vergaderde op woensdag 22 maart 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

De Ministerraad beraadslaagde over het thema innoveren en ondernemen. De beslissingen handelden over de ondersteuning van gewestelijke maatregelen, de federale stimuli die het wetenschappelijk onderzoek en innovatie bevorderen en de maatregelen die het ondernemerschap ondersteunen. Wat de ondersteuning van regionale maatregelen betreft, kent men een vrijstelling van (federale) vennootschapsbelasting toe voor de expansiesteun en hertewerkstellingspremies (reeds uitgevoerd in programmawet 2005 op inkomsten van 2006), de steun aan onderzoek en ontwikkeling (op inkomsten 2007; kostprijs: 35 miljoen euro, met vraag aan de gewesten om gelijkaardige inspanning te doen via een belastingverlaging voor ondernemingen) en de steun aan het ondernemerschap (principieel akkoord, nader overleg over budgettaire compensatie maar niet via de beperking van de federale aftrek van gewestbelastingen). Wat de federale stimuli voor de bevordering van wetenschappelijk onderzoek en innovatie betreft, nam de Ministerraad volgende maatregelen. Extra lastenverlagingen voor ingenieurs en onderzoekers, nl. uitbreiding van de 25% vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor burgerlijk ingenieurs en doctors tot een aantal andere categorieën, zoals bio-ingenieurs en scheikundigen (kostprijs: 31 miljoen euro, slaat op 8000 onderzoekers). De volledige vrijstelling van de patronale lasten voor de instellingen die wetenschappers tewerkstellen met NFWO-beurzen. (Doelstelling: herinvesteren van de patronale lasten voor 1000 onderzoekers) (kostprijs: 30-40 miljoen euro) De verhoging van de netto-inkomens van wetenschappers. De vergoeding van wetenschappers van wie de uitvinding wordt gecommercialiseerd, valt voortaan onder "diverse inkomens" in de personenbelasting (verlaging van de aanslag tot 33%) De ondersteuning van spin-off's via een budget van 30 miljoen euro van het ideeënfonds binnen de bevoegdheidssfeer van de federale wetenschappelijke onderzoeksinstellingen (zoals bij het IRE). De lancering van nieuwe federale onderzoeksprojecten voor een bedrag van 4,9 miljoen euro per jaar. Een aantal maatrelen ondersteunen het ondernemerschap door het sociaal statuut van de zelfstandigen te versterken. Het gaat om: de volledige integratie voor de kleine risico's integratie voor de starters en de IGO's vanaf 1 juli 2006. De automatische verzekering van alle zelfstandigen tegen kleine risico's vanaf 1 januari 2008. Een globaal akkoord met de zelfstandigenorganisaties en een nieuwe vermindering van een aantal administratieve lasten. De afschaffing van de verplichte publicatie in kranten van jaarrresultaten voor beursgenoteerde vennootschappen (conform de transparantierichtlijn). De gefaseerde invoering van de elektronische BTW-aangifte, te beginnen met de grootste ondernemingen. De mogelijkheid tot elektronisch kasboek van dagontvangsten. De afschaffing van het controleboek voor beenhouwers en slagers.