22 mrt 2006 16:00

Toekomst door fundamenteel onderzoek

Maatregel om het fundamenteel onderzoek te stimuleren

Maatregel om het fundamenteel onderzoek te stimuleren

Het is bewezen dat fundamenteel onderzoek toegepast onderzoek voedt. Zo heeft de ontdekking van het fenomeen van de nucleaire magnetische straling geleid tot talrijke toepassingen binnen het veld van het onderzoek naar diverse materialen. In de fysica hebben de ontwikkelingen binnen het domein van de halfgeleiders de afstelling van transistors mogelijk gemaakt. In de informatica zijn de programma's die we allen gebruiken gebaseerd op wiskundige algoritmes die werden geformaliseerd zonder de geringste bedoeling deze toe te passen. Zo komen ook de nieuwe technieken voor beeldvorming zoals de MRI (magnetische resonantie) en de PET (Positronen Emissie Tomografie) voort uit fundamenteel onderzoek naar de magnetische eigenschappen van atoomkernen en naar de antimaterie. Deze technieken zijn dus niet het resultaat van onderzoek omtrent de verbetering van het contrast in de radiografie door middel van X stralen of van onderzoek omtrent de vervolmaking van het meten van de hersenactiviteit. Door in fundamenteel onderzoek te investeren, stellen we onze kansen op lange termijn ontwikkelingen veilig en verzekeren we ons van een duurzame economische groei. Ondersteuning van de tewerkstelling van onderzoekers Daartoe moet een belangrijke ondersteuning fundamenteel onderzoek stimuleren. Vanaf 1 januari 2007 zal de Federale Regering een maatregel invoeren die instellingen die binnen dit veld actief zijn, de mogelijkheid biedt hun sociale bijdragen te herinvesteren in de creatie van jobs voor nieuwe onderzoekers binnen het domein van het fundamenteel onderzoek. Aldus zullen de sociale bijdragen die voor een referentiejaar betaald werden, geheel of gedeeltelijk door de RSZ worden teruggestort aan deze instellingen. De bedragen die de RSZ deze instellingen toekent, moeten worden aangewend voor de creatie van extra jobs voor doctorandi of post doctorandi binnen de betrokken instelling. De Ministerraad zal eventueel kunnen beslissen om de middelen aan meer specifieke onderzoeksdomeinen toe te kennen. De RSZ staat ervoor in de bedragen voor te behouden voor de verschillende instellingen wanneer deze een bewijs kunnen voorleggen dat ze een of meerdere onderzoekers aangeworven hebben en dit in verhouding tot de sociale bijdragen die hier in aanmerking worden genomen. Het doel bestaat eruit minstens 1.000 extra banen voor onderzoekers te creëren. De middelen die in dit kader worden aangewend, zullen minimaal 30 miljoen euro en maximaal 40 miljoen euro bedragen. Deze structurele middelen worden vervolgens jaarlijks geïndexeerd. De Staat zal tussenkomen om het netto verlies voor de sociale zekerheidsbijdragen te compenseren. Wanneer de instellingen de middelen niet gebruiken (geheel of gedeeltelijk) voor het aanwerven van nieuwe onderzoekers, zal de RSZ de niet gebruikte middelen verdelen tussen de andere instellingen die in aanmerking komen in het kader van dit nieuwe systeem. Dit zal gebeuren op voorstel van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid.