22 mrt 2006 16:00

Bevordering van innovatie en wetenschappelijk onderzoeke

Boost van de Belgische kenniseconomie

Boost van de Belgische kenniseconomie

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Wetenschapsbeleid, nam de Ministerraad een aantal concrete maatregelen die de innovatie en het wetenschappelijk onderzoek in België stimuleren. Die maatregelen betreffen een verdere uitbreiding van de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers(62 miljoen euro), een actieplan ter versterking van de wetenschappelijke instellingen (4,9 miljoen euro) en het voorzien van 30 miljoen euro uit het ideeënfonds voor wetenschappelijke onderzoeksprojecten met economische valorisatie. Uitbreiding van de vrijstelling bedrijfsvoorheffing Het is duidelijk dat België in het kader van de Lissabon doelstellingen verder moet evolueren naar een efficiënte kenniseconomie. Een herdynamisering van de groeisectoren van onze economie is hiervoor nodig. De Ministerraad keurde in 2005 een vrijstelling goed van bedrijfsvoorheffing voor samenwerkingsverbanden tussen de academische en de privé sector (50%). Vanaf 1 januari 2006 wordt de vrijstelling ook toegekend tot onderzoekers uit de privé-sector (PHD/burgerlijk ingenieur). De maatregel wordt nu uitgebreid tot een bredere categorie van onderzoekers uit de privé sector, die in het bezit zijn van een master. Het betreft een uitbreiding van meer dan 8000 onderzoekers die in aanmerking komen, met een budgettaire verdubbeling van de middelen (van 31 miljoen naar 62 miljoen). Dit brengt het totale budget voor deze fiscale maatregelen voor publiek en privé sector op 150 miljoen. 30 miljoen euro uit het ideeënfonds voor de projecten van de wetenschappelijke instellingen De Ministerraad kende een budget van 30 miljoen uit het ideeënfonds toe aan federale projecten met een potentiële economische valorisatie. Een groot aantal acties van diverse wetenschappelijke instellingen komt namelijk in aanmerking om op marktconforme wijze te worden aangeboden. Het betreft: - de ontwikkeling van activiteiten van het SCK en het IRE (nieuwe producten en diensten gebaseerd op radio-isotopen voor farmaceutische en medische doeleinden, …) ; - Het commerciële luik in het door de regering goedgekeurde plan ter digitaliseren van de collecties van de wetenschappelijke instellingen (bv. Algemeen Rijksarchief) ; - Het Planetarium (Koninklijke Sterrenwacht van België) ; - De ontwikkeling van instrumenten voor de ruimtevaart (BIRA, KSB, …) Actieplan ter versterking van de wetenschappelijke instellingen In het kader van het beleid van de federale overheid inzake wetenschapsbeleid, vervullen de federale wetenschappelijke instellingen (KMI, Tervuren…) een cruciale rol. Hun onderzoeksgebieden en –activiteiten bestrijken een groot aantal disciplines, waarvan de resultaten ook dienstig zijn voor het overheidsbeleid en de burgers. Met het oog op de verdere ontwikkeling van modern wetenschappelijk onderzoek bestemd voor dienstverlening naar de burgers en het beleid, zullen bijkomende middelen geïnvesteerd worden in een aantal specifieke onderzoeksthema's ten bedrage van 4,9 miljoen euro recurrent. Deze 4,9 miljoen euro zullen volgende belangrijke projecten mogelijk maken: a) Het meteorologisch onderzoek door het KMI. Dit project heeft als doelstelling de veiligheid van de burgers te verhogen in geval van natuurrampen.. b) De ontwikkeling van een excellentiepool ("Solar-Terrestrial Centre of Excellence) voor de studie van de zonnefysica. Door dit project zal de evolutie van ons klimaat en de impact van de zonactivitiet op de magnetische velden duidelijker worden. Dit laatste is onder andere belangrijk voor de telecomsector. c) Ontwikkeling van de genetische code (DNA-barcoding) van dieren en planten: die het mogelijk bijvoorbeeld moet maken om de zwendel van vreemde diersoorten te succesvol te bestrijden. d) Het in kaart brengen van de natuurlijke rijkdommen (bv. Kobalt,…) in de streek rond Midden-Afrika met als doelstelling het Belgisch beleid en industrie die werk maken van een duurzaam beheer van de natuurlijke minerale rijkdommen te ondersteunen(Kobalt….). Die projecten zullen wetenschappelijke instellingen de kans bieden hun plaats als een Europees en wereldleiderschap verder te versterken.