04 mei 2018 17:24

Aanduiding van een lid van het Auditcomité van de federale overheid

Op voorstel van eerste minister Charles Michel, van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput en van minister van Begroting Sophie Wilmès keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de aanduiding van een Franstalig lid van het Auditcomité van de federale overheid (ACFO).

Als gevolg van de oproep tot kandidatuurstelling, die gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 18 december 2017, beoogt het ontwerp de aanduiding van de heer Michel Galant als Franstalig lid van het ACFO voor een mandaat van zes jaar. 

Het ACFO is samengesteld uit zeven onafhankelijke deskundigen, waarvan minstens drie van de Nederlandstalige taalrol en drie van de Franstalige taalrol. De leden worden aangesteld voor zes jaar en hun mandaat kan één maal worden hernieuwd. Ze worden zo gekozen dat het ACFO over voldoende deskundigheid beschikt op het vlak van overheidsactiviteiten, begrotingscyclus, nieuwe informatie- en communicatietechnologie, overheidsbeheer, publiek recht, interne controle, strategisch beheer en risicobeheersing.

Het ontwerp mag ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd.