26 mei 2004 17:00

Aangiften van de verkiezingsuitgaven

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot bepaling van de nadere regels inzake de indiening van de aangiften van de verkiezingsuitgaven en van de herkomst van de geldmiddelen en de wijze van hun inventarisatie en beveiligde bewaring voor de verkiezingen van het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsraden.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot bepaling van de nadere regels inzake de indiening van de aangiften van de verkiezingsuitgaven en van de herkomst van de geldmiddelen en de wijze van hun inventarisatie en beveiligde bewaring voor de verkiezingen van het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsraden.

Het ontwerp vermeldt de volgende principes: - elke voorzitter van een kieskring- en collegehoofdbureau deelt met een bericht, bekendgemaakt ten laatste de dag volgend op de verkiezing, de plaats, de dagen en de uren mee gedurende welke hij de aangiften van de verkiezingsuitgaven en van de herkomst van de geldmiddelen zal ontvangen; - vanaf de ontvangst van de aangiften van de politieke partijen en van de kandidaten tot aan de overdracht ervan aan de federale Controlecommissie of aan de betrokken Raad of het door hem aangewezen orgaan, worden de aangiften bewaard onder de leiding en de aansprakelijkheid van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau of van de voorzitter van het collegehoofdbureau; - de raadpleging door de kiesgerechtigden van het door de voorzitter van het hoofdbureau opgemaakte verslag gebeurt onder controle en bewaking op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg.