13 okt 2006 17:00

Aankoop van emissierechten

Maatregelen voor de reductie van de emissie van broeikasgassen

Maatregelen voor de reductie van de emissie van broeikasgassen

De ministerraad nam een serie maatregelen die Minister van Leefmilieu Bruno Tobback voorstelde over de aankoop van emissierechten. De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2004 tot vaststelling van de beheersmodaliteiten van het fonds voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen. Het werd aan het advies van de Raad van State aangepast. De ministerraad gaf aan de Minister van Leefmilieu het mandaat om met drie koolstoffondsen onderhandelingen aan te vatten voor de aankoop van emissiekredieten voor een maximum bedrag van 25 miljoen euro. Het gaat om KfW Carbon Fund, Carbon Fund for Europe en Asia pacific carbon fund. De bedoeling is om een of twee fondsen te kiezen. De ministerraad besliste een opvolgingscomité met vertegenwoordigers van FOD Financiën, Begroting en Economie en voorgezeten door FOD Leefmilieu op te richten dat informatie over de contractvoorwaarden van de koolstoffondsen zal onderzoeken. De ministerraad verhoogde ook het budget van de eerste mededinging voor de eerste joint implementation en clean development mechanism-projecten met ten hoogste 3 miljoen euro. De Minister van Leefmilieu mag dus ten hoogste 3,3 miljoen euro besteden aan één emission reduction purchase agreement-contract. Tijdens het overlegcomité van 8 maart 2004 werd beslist dat de federale overheid emissierechten zou verwerven om het tekort ontstaan door de verdeling van de Belgische Kyoto-verplichtingen tussen de Gewesten te compenseren. Het gaat om 12,3 miljoen CO2-equivalenten voor de periode van 2008-2012. De federale overheid zou vóór 2007 zelf investeren in joint implementation en clean development mechanism-projecten, om de emissierechten van die projecten te verwerven.