17 mrt 2023 16:51

Aanleg van een crisisreserve van federaal overheidspersoneel

De ministerraad keurt op voorstel van Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp koninklijk besluit goed inzake de aanleg van een crisisreserve van federaal overheidspersoneel.

Het ontwerp beoogt de inzetbaarheid van het federaal overheidspersoneel tijdens een crisis te bevorderen en anderzijds de coördinatie ervan te concretiseren. De crisisreserve gebeurt op vrijwillige basis en dient slaagkrachtig, snel en soepel te kunnen worden ingezet.

Het ontwerp bepaalt:

  • de voorwaarden voor het gebruik van de crisisreserve
  • dat het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning de crisisreserve samenstelt, beheert en de inzet ervan coördineert
  • dat de directeur-generaal Rekrutering en Ontwikkeling de trainingen vastlegt die de reservisten jaarlijks moeten volgen en jaarlijks dient te rapporteren over het gebruik van de crisisreserve aan de minister van Ambtenarenzaken

Het ontwerp wordt na syndicale onderhandelingen aan de Raad van State voorgelegd; de crisisreserve zal dan in het najaar concreet worden opgericht van zodra het besluit wordt gepubliceerd in het Staatsblad.