25 apr 2014 18:26

Aanmelding voor mobiele digitale overheidstoepassingen

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en de Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de aanmelding voor mobiele overheidstoepassingen mogelijk maakt.

Het ontwerp bepaalt de erkenningsvoorwaarden voor de aanbieders van een online draadloze aanmeldingsdienst. Het legt de functionele en technische specificaties vast, waaraan niet-verbonden of draadloze kaartlezers moeten voldoen om de elektronische identiteitskaart veilig te kunnen lezen. Na de erkenning door de federale overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict) kunnen de aanbieders hun aanmeldingsdienst ook aanbieden voor digitale overheidstoepassingen.

Het voorstel kadert in het globale e-governmentbeleid van de federale regering, om administraties en burgers in staat te stellen de informatie- en communicatietechnologie te gebruiken voor digitale overheidstoepassingen.

ontwerp van Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de
erkenning van aanmeldingsdiensten voor digitale overheidstoepassingen die gebruik maken van
niet-verbonden aanmeldingsmiddelen