21 jan 2008 15:37

Aannemers - tijdelijke schorsing inhoudingsplicht

Met de programmawet van 27 april 2007 zijn de artikelen 400 tot 406 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) aangepast aan het arrest van 9 november 2006 van het Europees Hof van Justitie. De nieuwe regels, die in beginsel in werking zouden treden op 1 januari 2008, omschrijven: · de verplichting tot inhouding en storting van 15% van het factuurbedrag bij iedere betaling aan een aannemer met fiscale schulden, ongeacht of die geregistreerd is of niet (artikel 403, nieuw, WIB 92); · dat de medecontractant van de aannemer die deze inhoudingen en stortingen niet correct toepast mede aansprakelijk gesteld kan worden voor de fiscale schulden van die aannemer ten belope van 35% van de totale prijs van de werken (artikel 402, nieuw, WIB 92). Om deze regels optimaal te kunnen toepassen, moeten de gebruikers toegang hebben tot een gegevensbank die aangeeft of hun medecontractanten fiscale schulden hebben. De bedoelde gegevensbank is nog niet operationeel. De fiscale verplichtingen tot inhouding, storting en de daaraan gekoppelde mogelijke hoofdelijke aansprakelijkheid, worden daarom opgeheven tot uiterlijk 1 januari 2009 (zie in dit verband, de artikelen 13 en 14 van de wet van 21 december 2007 houdende diverse maatregelen (I)). Concreet betekent dit dat ten laatste tot 1 januari 2009: · betalingen van werken in onroerende staat vanaf 1 januari 2008, tijdelijk geen voorwerp uitmaken van een fiscale inhouding (zelfs indien de betaling betrekking heeft op een factuur die voorafgaat aan 1 januari 2008); · de niet-inhouding op deze betalingen, gedaan vanaf 1 januari 2008, geen aanleiding zal geven tot de toepassing van de desbetreffende fiscale hoofdelijke aansprakelijkheid. De tijdelijke opheffing van voornoemde fiscale verplichtingen doet niets af aan de in deze materie eveneens geldende verplichtingen op sociaal vlak die in voege traden op 1 januari 2008 (artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 herzien door de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders).